0882 817 570

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА
“ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД
„Глориа Палас Резидънс (Gloria Palace Residence)“

Дефиниции
По смисъла на настоящите Общи условия следните термини имат следното значение:
• Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
• Уебсайт е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращ се на следния адрес в Интернет – www.gloriapalaceresidence.com, на който е разположен уебсайтът на “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД услуги.
• Клиент/Потребител е всяко физическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД, както и всяко физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до Уебсайта или страница на Уебсайта www.gloriapalaceresidence.com, включително и чрез пренасочване от друг интернет сайт.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Уебсайтът www.gloriapalaceresidence.com е собственост на “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД, ЕИК 204952152, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. Славище, бл. 1, ап. партерно ниво, като основната дейност на дружеството е строителство и инвестиции в недвижими имоти.

Настоящите Общи условия установяват условията и реда за ползване от Потребители на Уебсайта www.gloriapalaceresidence.com на “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД, независимо дали са се регистрирали в електронната система на “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД или ползват Уебсайта, без да извършват регистрация.
Информация, данни или изображения, публикувани на Уебсайта, не са и не могат да бъдат определени, възприемани и/или интерпретирани като оферта, публично предложение, покана или някакъв друг вид търговски метод. Същите не биха могли да се възприемат и/или тълкуват като правен, икономически, финансов или друг съвет или предложение за конкретна сделка.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД
“ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД полага необходимите усилия за поддържане на точното и актуално съдържание на Уебсайта.

“ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД обработва личните данни на Потребителите си законосъобразно и добросъвестно.

“ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до Уебсайта си на определени Потребители в случаите, когато Потребител разпространява посредством Интернет или по друг начин (чрез Кратки текстови съобщения, телефонни обаждания и др.) или посредством използване на услуги чрез Уебсайта или страницата на “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, вулгарни, дискриминационни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание и/или когато Потребителят с действията си накърнява доброто име и репутацията на “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД, както и когато нарушава законите на Република България, международните актове или застрашава и/или значително затруднява работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите на “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД.

При поискване от компетентните органи на Република България, “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД има право да предоставя на същите цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребител на Уебсайта www.gloriapalaceresidence.com не може да възпроизвежда, променя, заличава, разпространява и разгласява информацията и данни, публикувани на Уебсайтa.

При участие на Потребител във форум и/или блог на Уебсайта или в случаите, когато е предоставена друга възможност за качване (upload) на Уебсайта на информация от Потребител, същият се задължава да спазва следните изисквания:

• да поставя съобщения, изписани само на български език, като има право да използва писмените знаци на други езици единствено с цел поясняване на написаното, както и когато се цитират термини, търговски марки, брандове или общоизвестни или навлезли в българския език чуждици.
• да не поставя нецензурни, вулгарни, обидни, клеветнически, дискриминационни, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на друг Потребител или друго трето лице или на www.gloriapalaceresidence.com;
• да не поставя материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е злоумишлени деяния. Злоумишлени деяния са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препъ€ане на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на “троянски коне” (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Потребителят се задължава да не предоставя потребителското си име и паролата за достъп на друго лице, както и да не предоставя достъп до регистрационните зони на Уебсайта. Потребителят се задължава да не подпомага нерегистриран потребител да получи достъп до зоните на Уебсайта, изискващи регистрация.

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на Уебсайта е предмет на авторското право на “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД. Потребителят на този Уеб-сайт може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят на Уебсайта не може да възпроизвежда, копира, предава, модифицира или използва с каквато и да е публична или търговска цел Уебсайта или отделни негови страници без предварително писмено разрешение на “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД.

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или фалшива информация и данни.

Потребителят носи отговорност за всякакви вреди, причинени на “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД в резултат на злоумишлени деяния на Потребителя.

“ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД и неговите управляващи органи, служители или представители не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, понесени от Потребител или други лица /включително всякакви преки и непреки загуби или вреди, пропуснати ползи, нарушена репутация, загуба на данни и поръчки/, в някаква връзка с използването или невъзможността от използване на Уебсайта, включително загуби или вреди поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради използване или разглеждане на Уебсайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Уебсайта или други уебсайтове, свързани по някакъв начин с Уебсайта.

“ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД не носи отговорност за причинени на Потребителя вреди, в т.ч. за неспазване на сроковете, упоменати в тези или други Общи условия, публикувани на Уебсайта www.gloriapalaceresidence.com, когато вредите са резултат или са обусловени от повреди и/или сривове в комуникационните канали с държавни и общински органи и администрация (включително БНБ, НОИ и др.), при сривове в комуникационните средства за връзка и при закъснения от страна телекомуникационните оператори, както и при други независещи от “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД обстоятелства и/или случайни събития.

“ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД не носи отговорност при неизпълнение на настоящите Общи условия или други Общи условия, публикувани на Уебсайта www.gloriapalaceresidence.com, когато това е резултат от форсмажорни събития и обстоятелства, каквито по своята същност представляват: природни бедствия; обществени враждебни действия; заповеди или ограничения от всякакъв характер на държавни и общински органи и администрация; случаи на война, експлозии, терористични актове, въстания, граждански бунтове, безредици, мълнии, земетресения, наводнения, арести, мерки за неотклонение или налагане на ограничения от правителството, парламента или други държавни органи.

В случай че на Уебсайта са публикувани материали на трети лица, именно тези трети лица са единствено отговорни за съдържанието на материалите, които са публикувани на Уебсайта, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД не носи отговорност за съдържанието на материалите, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Всички уведомления и изявления, в т.ч. търговски съобщения, до Потребителя се адресират по електронен път чрез Уебсайта www.gloriapalaceresidence.com.
В случай че Потребителят промени адреса на електронната си поща, той се задължава да отрази промяната в своя акаунт или да уведоми “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД за това. До извършване на съответната промяна от страна на Потребителя всички съобщения, изпратени и достигнали до първоначално посочената от последния електронна поща /e-mail/ ще се считат за надлежно получени.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Със зареждане в Уебсайта www.gloriapalaceresidence.com, Потребителят потвърждава, че му е известно, че предоставянето на неговите лични данни в хода на ползване нa www.gloriapalaceresidence.com е доброволно, както и че е запознат с правата си по ЗЗЛД, и дава безусловното си съгласие при необходимост неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и управлението единствено на Договорите, които Дружеството сключва по занятие, както и за маркетингови цели, при спазване изискванията на действащото законодателство.

“ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД може да промени, измени, допълни или прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на Уебсайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.
Потребителят заявява, че тези Общи условия са предоставени на неговото внимание непосредствено след зареждане на www.gloriapalaceresidence.com, запознат е със съдържанието на тези Общи условия и ги приема като всяко активно или пасивно поведение от негова страна, след като Уеб сайта www.gloriapalaceresidence.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване на интернет сайта на “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД и предоставяните чрез него услуги.

При приемане на настоящите Общи условия се счита, че Потребителят е дал предварително своето изрично и неотменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия “непоискани търговски съобщения”, отправяни от “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД до електронната поща на Потребителя, чрез СМС или по др. подобни начини.

Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Уеб страницата www.gloriapalaceresidence.com с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.

Недействителността на уговорка от настоящите Общи условия, която бъде обявена за противоречаща на закона, няма да направи недействителна никоя друга уговорка от настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допъ€ани по реда, по който са приети, като изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на Уебсайта на “ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД – www.gloriapalaceresidence.com.

“ЕКС КЕПИТЪЛ” ООД
www.gloriapalaceresidence.com
ЕИК 204952152
гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, бул./ул. Славище, бл. 1, партерно ниво